Ikony dostępne

W celu zakupu ikony proszę o kontakt przez formularz kontaktowy.
Można również zamówić u nas ikony w tej chwili niedostępne, zarówno z galerii jak i inne.


Św. Jan Teolog Św. Jan Teolog.
Ur. prawdopodobnie w Betsaidzie. Rybak, syn rybaka, brat Św. Jakuba. Był najmłodszym Apostołem. Jeden z najbardziej umiłowanych przez Jezusa uczniów. Był świadkiem min. Przemienienia, modlitwy w Getsemane. Pozostał do końca wierny Chrystusowi. Dostał pod opiekę Matkę Bożą i mieszkał z nią w Jerozolimie, aż do jej Zaśnięcia, ok. 57r. Po jej śmierci nauczał. Próbowano go wielokrotnie zabić, bezskutecznie. Wreszcie zesłano go na Patmos. Tam napisał Apokalipsę.Później osiadł w Efezie, gdzie żył do późnej starości, zm. ok. 98r. Liczne księgi jego autorstwa to najpiękniejsze świadectwo, jakie pozostawili Apostołowie. Tytułowany jest "Bogosłowem", tj. Teologiem. Patron uczących się ikonografii, rybaków i zgody w rodzinie.

Wymiary 20x25cm Cena 650zł


Chrystus Mąż Boleści - Skrajne Uniżenie Chrystus Mąż Boleści - Skrajne Uniżenie.
(gr) Akra Tapeinosis. Przedstawienie to wiąże się z liturgią Wielkiej Soboty w kościele wschodnim. Wyobrażenia takie pojawiały się w XIIw. ikonach bizantyńskich i bałkańskich, rzadko natomiast na Rusi. Typ przedstawienia nazywany "Skrajne Uniżenie" podkreśla kenotyczny wymiar wcielenia Syna Bożego, przyjmującego na siebie grzechy świata, aby je odkupić. Dodatkowo dochodzi tu motyw Serafina, wzięty najprawdopodobniej z przedstawienia pokrewnego "Chrystus Ukrzyżowany Serafin", które miało związek z szerzącymi się poglądami Bogomiłów (uważających min. iż Chrystus był istotą anielską, nie ludzką, nie mógł więc zostać upokorzony przez śmierć męczńską). Takie przedstawienia przeciwstawiały się heretyckim poglądom Bogomiłów.

Wymiary 15x40cm Cena 750zł


Czterej Apostołowie Czterej Apostołowie.
Ukazanych jest tutaj czterech Apostołów: Piotr, Paweł, Andrzej oraz Jan Teolog. Św. Piotr- pdobnie jak brat Św. Andrzej był rybakiem, synem Jonasza. Obaj byli też uczniami Jana Chrzciciela i pierwszymi powołanymi. Piotr był wyjątkowo zapalczywy i impulsywny. Często wchodził w konflikty. Uzdrawiał i wskrzeszał umarłych. Zmarł śmiercią męczeńską w 64r. w Rzymie. Został ukrzyżowany, na własną prośbę, głową w dół. Św. Paweł- ur. w Tarsie, był Izraelitą i faryzeuszem. Z wielkim zaangażowaniem prześladował chrześcijan. Nosił imię Szaweł. Ok. 35r. w bramie miasta Damaszku ukazał mu się Chrystus i został nawrócony. Przyjął chrzest i imię Paweł. Od tej pory nawracał pogan na całym świecie. Zmarł w 67r. ścięty przez Nerona. Św. Andrzej- jako pierwszy dotarł ze Słowem Bożym do Konstantynopola. Na peloponezie został skazany na śmierć przez rządcę Patras, który nie chciał przyjąć wiary. Umarł na krzyżu w kształcie litery X w 62r. Św. Jan Teolog- rybak urodzony w Betsaidzie. Brat Jakuba, najmłodszy z Apostołów i bardzo umiłowany przez Chrystusa. Opiekował się Matką Boską po jego śmierci. Zesłany na Patmos napisał Apokalipsę. Pozostawił liczne księgi - piękne świadectwo wiary. Zmarł w późnym wieku, ok. 98r. Wymiary 30x30cm Cena 880zł


Św. Symeon Św. Symeon.
Imię to pochodzi z języka hebrajskiego - Shime'on znaczy "Bóg wysłuchał". Prorok. Dowiadujemy się o nim jedynie z Ewangelii Św. Łukasza i apokryficznej Ewangelii Nikodema. Duch Święty objawił Symeonowi, że ten nie umrze, póki nie ujrzy Mesjasza. Żył niezwykle długo (wg. niektórych opisów ponad 300lat) i bardzo czekał na śmierć. Kiedy Maria i józef przynieśli Chrystusa do Świątyni Jerozolimskiej, Symeon rozpoznał w nim Zbawiciela. Wówczas w radości zakrzyczał " Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twego Słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie..." (Łk2,29-30) Przepowiedział wtedy Marii, że jej serce przeszyje miecz boleści. Jest patronem starców, ale i dziecioddawanych pod jego opiekę. Wymiary 29,5x30cm Cena 850zł


Archanioł Gabriel - Złotowłosy Archanioł Gabriel - Złotowłosy.
Ikona ta jest inspirowana przedstawieniem z XIIw. znanym jako Anioł Złotowłosy (lub Anioł o Złotych włosach). Przedstawia ona Archanioła Gabriela. Imię Gabriel oznacza " Bóg jest moją siłą", "Mąż Boży". To Anioł zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia i objawienia. Sprawuje władzę nad Rajem. Wymiary 15x15cm Cena 380zł


Prorok Eliasz Prorok Eliasz.
Żył w IXw. p.n.e. Eliasz urodził się w Tiszbe. Był zapewne pasterzem, o czym świadczy ubiór z koźlej skóry i koczowniczy tryb życia. Imię Eliasz oznacza "Jahwe jest moim Bogiem". Poznajemy go w związku z królem Izraelitów Achabem, który czcił bożka Baala. Eliasz żąda od króla, aby stanął po stronie wiary w prawdziwego Boga Jahwe i zapowiada wieloletnią suszę jako karę dla władcy i jego ludu. Następnie chroni się w jasiniach, gdzie Bóg przysyła do niego kruka z pokarmem. Po trzech latach suszy i głodu, Eliasz ponownie zjawia się przed Achabem i proponuje pojedynek między Bogiem Jahwe a prorokami Baala. Ci nic nie uzyskali od swego bożka, Elisz natomiast sprowadził w imię Jahwe deszcz i zabił 450 proroków Baala. Po tym spektakularnym wydarzeniu Eliasz długo jeszcze wędrował z rozkazu Boga, miał też wielu uczniów. Uczniom przekazał wiedzę o swoim odejściu i wreszcie wstąpił do Nieba na ognistym konnym rydwanie. Wymiary 20x25cm Cena 680zł


Mandylion Mandylion.
Najstarszy portret Chrystusa. Inaczej Acheiropoietos (gr.) - "nie ręką ludzką stworzony". Powstanie tej ikony wiąże się z legendą o królu Abgarze V z Edessy (obecnie tereny Turcji), który był nieuleczalnie chory. Wysłał do Chrystusa, do Jerozolimy posłańca z prośbą o uzdrowienie. Chrystus przekazał posłańcowi, że niebawem wstąpi do nieba, lecz po Wniebowstąpieniu wyśle do króla swego ucznia. Uczniem tym był Tadeusz, który zawiózł królowi odbicie twarzy Chrystusa na chuście. Ten cudowny wizerunek uzdrowił władcę. Mandylion niesie ze sobą podstawową prawdę teologiczną o wcieleniu i jedności natur Chrystusa i tym samym uzasadnia kult obrazów. Był głównym argumentem w sporze w okresie Ikonoklazmu. Wymiary 20x30cm Cena 650zł


Deesis Deesis.
Deesis, lub Deisis (gr.) znaczy modlitwa, prośba. Jest to przedstawienie trimorphioniczne (trójpostaciowe), gdzie centralną postacią jest Chrystus Pantokrator, a po jego bokach przedstawiona jest Matka Boska i Św. Jan Chrzciciel. Często kompozycja jest uzupełniana postaciami aniołów, świętych, apostołów. Wówczas nazywana jest Wielką Deesis. Deesis wyraża wiarę w pośrednictwo i orędownictwo świętych dla grzesznej ludzkości, dla proszących Boga o łaskę. Ikony Deesis były znane już w VI, VIIw. Po ikonoklazmie, w IX – Xiw. ikona ta była umieszczane na architrawie (poziomej górnej belce) templonu w świątyni bizantyńskiej. Na Rusi przekształciła się w Rząd Deesis w ikonostasie. Wymiary 20x40cm Cena 880zł